Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja jest procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni, lokalnej gospodarki, środowiska, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany z udziałem interesariuszy.

 

Cele rewitalizacji:

1. Cele rewitalizacji w obszarze społecznym:

– Zahamowanie negatywnych tendencji społecznych – patologii społecznych,
– Ochrona i pomoc dla najsłabszych społecznie grup ludności (dzieci, młodzież, osoby starsze, niepełnosprawni)
– Przeciwdziałanie procesom selekcyjnym i marginalizacji społecznej mieszkańców,
– Respektowanie interesów i potrzeb społeczności lokalnych
– Stworzenie dostępu do instytucji edukacyjnych, kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych mieszkańcom bez względu na wiek, płeć i stan majątkowy oraz poziom sprawności,

Podkreślanie znaczenia partycypacji społecznej w rewitalizacji jest jednym z głównych sposobów przeciwdziałania tym zjawiskom. Biedniejące grupy społeczne uczestnicząc w procesie rewitalizacji mają szansę wyzwolić się z bierności i postaw roszczeniowych.

2. Cele rewitalizacji w obszarze gospodarczym:

– podniesienie wartości terenów inwestycyjnych poprzez poprawę stanu technicznego infrastruktury na terenach miejskich, w celu uatrakcyjnienia Miasta dla inwestorów i ożywienia działalności gospodarczej. Bezpośrednim rezultatem projektów realizowanych w sferze gospodarczej powinien być bowiem rozwój przedsiębiorstw i tworzenie nowych miejsc pracy. Oddziaływania są jednak znacznie szersze i rzutują głównie na sferę społeczną.

3. Cele rewitalizacji w obszarze przestrzennym:

– poprawa stanu technicznego i rozbudowa obiektów edukacyjnych i kulturalno-oświatowych,
– rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych i wykorzystanie ich na cele rekreacyjno-sportowe,
– modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej dla celów kulturalnych i edukacyjnych dla społeczności lokalnej.