Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji Gminy Pilawa do 2023 r. (dalej zwany Programem Rewitalizacji) został opracowany w oparciu o założenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2022 oraz w oparciu o Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Program Rewitalizacji Gminy Pilawa jest zgodny ze Strategią Rozwoju Gminy Pilawa. Działania planowane do podjęcia w ramach Programu Rewitalizacji realizują cel główny NPR 2022, poprzez poprawę warunków rozwoju obszarów zdegradowanych w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym.

Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Pilawa został opracowany zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1990 r., Nr 16 poz. 95) i obejmuje lata 2016 – 2023.

Do pobrania: