Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Pilawa

W dniu 16.06.2016 r. Burmistrz Miasta i Gminy podpisała z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych umowę o dofinansowaniu projektu pn. ”Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Pilawa”. Projekt uzyskał dofinansowanie w wys. 90% kosztów kwalifikowanych

Rewitalizacja jest procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni, lokalnej gospodarki, środowiska, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany z udziałem interesariuszy.

Proces rewitalizacji powinien być realizowany w sposób kompleksowy, czyli taki który rozwiązuje lub eliminuje wybrane zagrożenia i problemy w sposób pozwalający na wykorzystanie mocnych stron nie tylko obszaru rewitalizowanego, ale całej gminy, jak również potencjału otoczenia zewnętrznego, traktowanych jako szanse rozwoju. Kompleksowe podejście do rewitalizacji oznacza, że działania podejmowane na rzecz wychodzenia ze stanu kryzysowego powinny wpisywać się w szerszy nurt realizacji polityki rozwoju całej gminy i jej otoczenia, w szczególności otoczenia powiązanego funkcjonalnie z gminą. Proces rewitalizacji powinien być ukierunkowany na wieloaspektowe podejście oraz rezultaty, a więc prowadzony w sferach społecznej, przestrzennej i gospodarczej. Kluczowe dla właściwego zdiagnozowania skali poszczególnych problemów, a tym samym wybór zawężonych terytorialnie obszarów do rewitalizacji powinien być poprzedzony rzetelną diagnozą.

W wyniku wnikliwej analizy zdiagnozowano stany kryzysowe na obszarze gminy, zarówno w sferze terytorialnej, ale przede wszystkim w sferze kategorii problemów społecznych. Ostateczny wybór działań do rewitalizacji  określony jest  wyborem odpowiedniej ścieżki działań wynikającej z oczekiwanych rezultatów, tj. wynikać z rangi lub znaczenia wybranych zagadnień/obszarów rewitalizacji dla polityki rozwoju całej gminy.

 

Cele rewitalizacji podzielono na sfery: społeczną, gospodarczą i przestrzenną.

1.Cele rewitalizacji w obszarze społecznym:

– Zahamowanie negatywnych tendencji społecznych – patologii społecznych,
– Ochrona i pomoc dla najsłabszych społecznie grup ludności (dzieci, młodzież, osoby starsze, niepełnosprawni)
– Przeciwdziałanie procesom selekcyjnym i marginalizacji społecznej mieszkańców,
– Respektowanie interesów i potrzeb społeczności lokalnych
– Stworzenie dostępu do instytucji edukacyjnych, kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych mieszkańcom bez względu na wiek, płeć i stan majątkowy oraz poziom sprawności,

Podkreślanie znaczenia partycypacji społecznej w rewitalizacji jest jednym z głównych sposobów przeciwdziałania tym zjawiskom. Biedniejące grupy społeczne uczestnicząc w procesie rewitalizacji mają szansę wyzwolić się z bierności i postaw roszczeniowych.

2. Cele rewitalizacji w obszarze gospodarczym:

– podniesienie wartości terenów inwestycyjnych poprzez poprawę stanu technicznego infrastruktury na terenach miejskich, w celu uatrakcyjnienia Miasta dla inwestorów i ożywienia działalności gospodarczej. Bezpośrednim rezultatem projektów realizowanych w sferze gospodarczej powinien być bowiem rozwój przedsiębiorstw i tworzenie nowych miejsc pracy. Oddziaływania są jednak znacznie szersze i rzutują głównie na sferę społeczną.

3. Cele rewitalizacji w obszarze przestrzennym:

– poprawa stanu technicznego i rozbudowa obiektów edukacyjnych i kulturalno-oświatowych,
– rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych i wykorzystanie ich na cele rekreacyjno-sportowe,
– modernizacja i rozbudowa budynków użyteczności publicznej dla celów kulturalnych i edukacyjnych dla społeczności lokalnej.